លោក ហ៊ុន ម៉ានី ដឹកនាំក្រុមការងារ សហការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក រួមគ្នាបើកសិក្ខាសាលាជំរុញការបរិច្ចាគឈាមដោយស័គ្រ្មចិត្ត នៅទូទាំងប្រទេស, មួយថ្ងៃៗត្រូវការឈាម១៥០ ទៅ២០០ប្លោក