លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ យើងមិនអាចជប់កម្ពុជាឱ្យដូច អាមេរិកបានទេ តែយើងខំធ្វើឱ្យកម្ពុជារីកចម្រើន និងសម្បូរសប្បាយបាន បើធៀបនឹងអតីតកាល