លោក ហ៊ាន សាហ៊ីប៖ វិស័យឯកជនជាក្បាលម៉ាស៊ីនអូសកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងរួមចំណែកបង្កើនប្រភពទុនវិនិយោគ