រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតក្រុមការងារពិសេស ដើម្បីធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ និង បណ្តាប្រទេសផ្តល់ជំនួយ លើការទ្រទ្រង់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម