រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ជួបប្រជុំបង្កើតយន្តការដោះស្រាយប្រែប្រួលអាកាសធាតុ