រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យបង្កើត ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ប្រចាំនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ប្រទេសស្វីស