រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យមានការលក់ប័ណ្ណចូលទស្សនាតំបន់អង្គរ តាមប្រព័ន្ធ Online ដោយទូទាត់តាមរយៈ Credit Card