រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ផែនការឲ្យពន្ធដារប្រមូលចំណូល ឲ្យបាន១៧០០លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និងពី១៩០០លានដុល្លារ ទៅ២០០០លានដុល្លារ ឆ្នាំ២០១៨