រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងស្នើទៅអង្គការយូណេស្កូ សុំដាក់ទីក្រុងចំនួន៣ ជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោក នៅខែមិថុនា