រដ្ឋមន្រ្តី អ៉ិត សំហេង៖ តំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក គាំទ្រច្បាប់សហជីពកម្ពុជា និងសន្យាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជា