រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត៖ បេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន ធ្វើឲ្យចំណេញថវិកាជាតិជាង៧០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ពីការលុបឈ្មោះគ្រួសារ អតីតយុទ្ធជនជិត៥ពាន់នាក់ ចេញពីបញ្ជីបើកប្រាក់ប្រចាំខែ