រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល៖ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨០ មកដល់បច្ចុប្បន្ន មាននិស្សិត ២៤,១៨៨នាក់ បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ