រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ ប្រាប់ឲ្យអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ចុះផ្អាក និងទប់ស្កាត់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ដែលគ្មានលិខិតបញ្ជាក់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព