រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន៖ ការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពសហគមន៍ គឺដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធលើធម្មជាតិ