រដ្ឋមន្ដ្រីម៉ម ប៊ុនហេង ជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ លុបបំបាត់ និងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ឆ្លើយតបនឹងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល