រដ្ឋមន្ដ្រីមន្ដ្រីម៉ម ប៊ុនហេង ជំរុញឲ្យនិស្សិត​ពេទ្យ​ទាំងអស់ រៀនភាសាបារំាង ដើម្បីបង្កើន​ភាពងាយស្រួល ក្នុងការស្រាវជ្រាវឱសថ គ្រប់ប្រភេទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់