យុវជន-យុវតីខ្មែរ ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ ដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី០៤ មិថុនា ខាងមុខនេះ