មន្រ្តី JICA បេ្តជ្ញាបំពេញការងារលើគម្រោងដឹកជញ្ចូន និងឡូជីស្ទីកនៅកម្ពុជា ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ