មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអប់រំ៖ ក្រសួងបាននិងកំពុងជំរុញការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Online និងបញ្ជូនឯកសារ មេរៀន លំហាត់ ទៅដល់សិស្សានុសិស្ស