ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុងកម្មវិធីពិសារបាយសាមគ្គី ជាមួយសមាគមខ្មែរ-ចិន