ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវឃ្លាំតាមដានមើល និងចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលា ចំពោះបញ្ហាទឹកជំនន់