ប្រធាន គ.ជ.ប ពន្យល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន ពីវិធានការទប់ស្កាត់ការបោះឆ្នោតលើសពី១ដង សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ !