នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីស្វីស រកវិធីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា ដើម្បីបន្តជួយដល់កុមារកម្ពុជាតទៅទៀត