នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម ប្តេជ្ញាពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែខ្ពស់