នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា-ឡាវ ព្រមព្រៀងឲ្យបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានញឹក នៅកន្លែងមានភាពសសាំញ៉ាំ