នាយកមន្ទីរ​ពេទ្យរុស្ស៊ី៖ បណ្ណាល័យ​ថ្មីរបស់​មន្ទីរពេទ្យ ចំណាយ​ថវិកា​ជាង៣ម៉ឺន​ដុល្លារនេះ នឹងជួយបង្កើន​ចំណេះដឹង​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ ដល់បុគ្គលិក និងនិស្សិត​មកសិក្សា​នៅទីនេះ