ធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា ប្រកាស​លេខទូរស័ព្ទ៤ខ្សែ ដល់​សាធារណជន ដើម្បី​ទំនាក់ទំនង ដោះស្រាយ​ចម្ងល់ ឬបញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ នឹងការ​ប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុ