ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា កំណត់យកថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា បើកកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយអគារប៊ូឌីញ «ស» ម្ដងទៀត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហា