តំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើន កំពុងលាក់ខ្លួននៅតំបន់អារ៉ែង ខេត្តកោះកុង, រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ ណែនាំឲ្យប្រជាសហគមន៍ ខំប្រឹងអនុវត្តន៍ការងារទាក់ទាញទេសចរ