តំណាងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច៖ សាធារណរដ្ឋឆែក នឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាពីឆ្នាំ២០១៨-២០២៣ ផ្តោតលើការថែទាំកុមារ-ទារក, ធនធានមនុស្ស និងបរិស្ថាន