តំណក់ប្រេងកាតលើកដំបូងរបស់កម្ពុជា នឹងលេចរូបរាងឡើងនៅដើមឆ្នាំ២០១៩, ក្រុមហ៊ុន KrisEnergy អះអាងថា នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេស ផលិតប្រេងដូចបំណង