ដំណឹងរីករាយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ! ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរចំនួន២៩ សម្រេចមិនដំឡើងថ្លៃក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឡើយ