ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង១២ម៉ឺនដុល្លារ សម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពបឋមមាតា និងទារក នៅខេត្តកំពង់ចាម