ជប៉ុនប្តេជ្ញា​គាំទ្រអាស៊ាន និង​ដើរតួនាទីយ៉ាង​សំខាន់នៅក្នុង​តំបន់ លើកការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលមានគុណភាព