គ.ជ.ប អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋ ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦ ទៅពិនិត្យឈ្មោះឡើងវិញនៅសាលាឃុំ-សង្កាត់