គ.ជ.ប អំពាវនាវឱ្យ សហគមន៍អន្តរជាតិ ចូលរួមចុះឈ្មោះសង្កេតការណ៍ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤