គ.ជ.ប សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណបក្សនយោបាយ និងប្រជាពលរដ្ឋ