គ.ជ.ប សម្រេចឲ្យ CNRP សង្កាត់ស្វាប៉ាក ខណ្ឌឫស្សីកែវ នាំមុខ CPP ដោយបដិសេធលទ្ធផលរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ នៅ PEC រាជធានីភ្នំពេញ