គ.ជ.ប នឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការបូកសរុបលទ្ធផលឆ្នោត ដល់មន្រ្តី, តំណាងគណបក្ស និងNGO រយៈពេល៣ថ្ងៃ