គ.ជ.ប ចេញប្រកាសផ្លូវការស្ដីពី លទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ នៅឃុំដូង ខេត្តស្វាយរៀង, លទ្ធផល CPP ឈ្នះ CNRP ២សំឡេង