គ.ជ.ប ចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោត​នៃការិយាល័យ​ចំនួន២៣ឡើងវិញ ស្ថិតក្នុងឃុំដូង ខេត្តស្វាយរៀង