គ.ជ.ប ចាប់ផ្ដើមការរាប់សន្លឹកឆ្នោត​ឡើងវិញ​នៅឃុំបឹងប្រាំ ស្រុកបរវេល ខេត្តបាត់ដំបង ដែលប្ដឹងដោយ CPP