គ.ជ.ប៖ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង៥២ម៉ឺននាក់ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី, សរុបពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន ជាង៨.៣៧លាននាក់