ក្រោយរាប់ឡើងវិញ នៅឃុំក្លែង ស្រុកសណ្ដាន់ និងឃុំបឹងប្រាំ ស្រុកបរវេល ខេត្តបាត់ដំបង គ.ជ.ប ប្រកាសលទ្ធផល៖ CPP ចាញ់ CNRP ហើយបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដង