ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ថ្មីមួយទៀត របស់កូរ៉េខាងត្បូង នឹងបើកការហោះហើរត្រង់ មកកម្ពុជានៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៨