ក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជា​ តំណាងកម្មករជាង៧០ម៉ឺននាក់ ​ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ប្រាប់​អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសសហគមអ៊ឺរ៉ុប អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា