ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ចុះ MoU ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍អេកូ សម្រាប់ជំនួបសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាស៊ីអ៊ីរ៉ុប លើកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន