ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកប្រើផលិតផលក្នុងស្រុកគ្មានជាតិគីមី ប្រសើជាងប្រើប្រាស់របស់នាំចូលពីបរទេសមានជាតិគីមីហើយ ខូចសុខភាពទៀត