ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម គាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមវិនិយោគលើវិស័យថាមពល និងឧស្សាហកម្មរបស់​ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន