ក្រសួងទេសចរណ៍៖ កម្ពុជានឹងស្នើដាក់​​ ទីក្រុងបាត់ដំបង ក្រចេះ និងកំពត ជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌ ក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ ស្តីពីទេសចរណ៍បេតិកភណ្ឌ